Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež aj ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti
zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je
spoločnosť DINO Slovakia, spol. s r.o.,
so sídlom Kamenice 5308/15, Pezinok 902 01,
IČO: 36216291,
DIČ: 2020049053,
IČ DPH: SK2020049053,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III,
oddiel: Sro, vložka číslo: 147577/B,
zodpovedná osoba za prevádzku obchodu: Dionýz Hudák (ďalej tiež ako „predávajúci")
a kupujúcim – spotrebiteľom alebo kupujúcim – podnikateľom (ďalej tiež ako „kupujúci"),
ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.divinecosmetics.eu.

Kontaktné údaje predávajúceho:

e- mail /kontaktný/: objednavky@divinecosmetics.eu
e-mail /reklamácie/: reklamacie@divinecosmetics.eu
telefón: +421 917 641045
adresa pre prijímanie písomností: Kamenice 5308/15, Pezinok 902 01, SR
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 1257578080/1111
IBAN: SK63 1111 0000 0012 5757 8080
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA,
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 
Odbor výkonu dozoru ba@soi.sk , tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70

Predávajúcim sa pre účely týchto VOP rozumie spoločnosť DINO Slovakia, spol. s r.o. ako je
definovaná vyššie.

Kupujúcim podľa týchto VOP je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa alebo podnikajúca fyzická
osoba alebo právnická osoba.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v
rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie:

- osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v rámci svojej podnikateľskej
činnosti.

1.1. Nákupom na www.divinecosmetics.eu uzatvára predávajúci a kupujúci kúpnu zmluvu. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) stanovujú obsah tejto zmluvy.

1.2. Vytvorením objednávky (napr. kliknutím na tlačidlo, ktorým objednávku dokončujete) sa pre
kupujúceho tieto VOP stávajú záväzné. Súčasťou sú najmä Reklamačný poriadok, Zásady ochrany
osobných údajov, Spôsoby dopravy, podmienky jednotlivých ponúkaných služieb a ďalšie dokumenty, na ktoré odkazujú tieto VOP.

2 Nákup prostredníctvom e-shopu

2.1. Nakúp sa realizuje na adrese www.divinecosmetics.eu.

2.2. Objednávka je vytvorená v okamihu kliknutia na tlačidlo určené k dokončeniu objednávky. Do
tejto doby môže kupujúci svoju objednávku v košíku ľubovoľne upravovať, vrátane spôsobu dopravy a platby.

2.3. Zmluva je uzatvorená až v okamihu, kedy predávajúci objednávku potvrdí, spravidla do 24 hodín. Potvrdenie objednávky obdrží kupujúci na jeho uvedenú e-mailovú adresu, preto predávajúci žiada o prekontrolovanie správnosti zadaných údajov. Prílohou potvrdenia objednávky sú tiež tieto VOP, Reklamačný poriadok, formulár pre odstúpenie od zmluvy.

2.4. Následná zmena objednávky je možná len po vzájomnej dohode, poprípade za podmienok stanovených zákonom alebo týmito VOP.

2.5 Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku do okamihu jej potvrdenia predávajúcim. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo spotrebiteľa podľa § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z., v zmysle ktorého spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy (ak už bola uzavretá), predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri svojej platbe.

2.6 Predávajúci sa zaväzuje vybaviť objednávku najneskôr do 30 dní od uzavretia zmluvy, spravidla však objednávku vybaví do 5. pracovných dní.

3. Možnosti doručenia tovaru

3.1. Aktuálne spôsoby, podmienky a ceny jednotlivých doručení tovaru nájde kupujúci na www.divinecosmetics.eu.

3.2. Predávajúci doručí kupujúcemu vybraný tovar zvoleným spôsobom a povinnosťou kupujúceho je takéto doručenie umožniť a tovar prevziať. Spoločne s tovarom predávajúci dodá i ďalšie doklady, ktoré sa k veci vzťahujú. Pokiaľ si kupujúci zvolil dodanie na adresu či výdajné miesto niektorého z prepravných partnerov, odovzdá predávajúci tovar dopravcovi, ktorý zaistí jeho doručenie kupujúcemu ním zvoleným spôsobom v uvedenom čase.

3.3. O predpokladanom čase a ďalších informáciách ohľadne zvoleného spôsobu doručenia bude kupujúci informovaný prostredníctvom jeho e-mailovej adresy, ktorú zadal pri objednávke. Predpokladaný čas doručení sa môže zmeniť v závislosti na logistických možnostiach dopravcov, o čom bude kupujúci bezodkladne informovaný. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému, predajca nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

3.4. Počas preberania tovaru by si mal kupujúci skontrolovať, či mu bol naozaj doručený taký počet tovaru, aký si objednal. Ďalej by si mal skontrolovať, či balík nie je už na pohlaď zničený, stlačený alebo inak zdeformovaný. Pokiaľ bude balík poškodený, kupujúci má právo neprevziať tovar, poprípade tovar prevziať a do preberacieho protokolu spoločne s prepravcom zaznamenať jeho stav. Takýto protokol následne spoločne s popisom vady zásielky tovaru odošle e-mailom na adresu reklamacie@divinecosmetics.eu, prípadne tak môže učiniť poštou na adresu sídla spoločnosti.

3.5. Ak kupujúci za svoj tovar zaplatil vopred, v niektorých prípadoch podľa obchodných podmienok daného dopravcu, bude povinný sa v čase doručenia tovaru preukázať príslušným PIN kódom. Tento PIN kód bude doručený kupujúcemu na telefónne číslo, ktoré uviedol objednávke, pripadne i prostredníctvom jeho emailu. V uvedenom prípade má zároveň dopravca právo požadovať od kupujúceho predloženie občianskeho preukazu či cestovného pasu, splnomocnenia pri prevzatí tovaru inou osobou ako kupujúcim, poprípade na miesto PIN kódu si môže vyžiadať pri prevzatí podpis kupujúceho /splnomocnenej osoby/. Pokiaľ sa uvedeným spôsobom kupujúci nepreukážete, môže dôjsť k tomu, že kupujúcemu tovar nebude vydaný.

3.6. Ak nakupuje kupujúci ako právnická osoba, bude tovar odovzdaný len 
1.štatutárnemu orgánu právnické osoby,
2.osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

3.7 Tovar zakúpený fyzickou osobou – podnikateľom, bude odovzdaný len po predložení platného preukazu totožnosti.

3.8. V prípade, že kupujúci odmietne tovar prevziať pri doručovaní, má náhradnú lehotu na jeho vyzdvihnutie. Pokiaľ ani v takejto dodatočnej lehote tovar nevyzdvihne, dochádza automaticky k odstúpeniu od zmluvy.

4. Reklamácie alebo čo robiť s vadným tovarom

4.1. Všetky podmienky a postupy v prípade reklamácie tovaru sa riadia Reklamačným poriadkom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

4.2. Tovar má vadu, ak nemá dojednané vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie spočívajúce v dodaní iného tovaru a tiež vada v dokladoch nevyhnutných pre užívanie tovaru. Právo z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr.

4.3. Právo z vadného plnenia neprináleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ vadu sám spôsobil. Ak sa jedná o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, kupujúci má namiesto práva na výmenu veci, právo na primeranú zľavu. 

Prechod nebezpečenstva škody

4.4. Kupujúci by mal čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci, tovar podľa možnosti prehliadnuť a presvedčiť sa o vlastnostiach a množstve dodaného tovaru. O prípadných zistených vadách a nedostatkoch je povinný predajcu bez zbytočného odkladu informovať.

4.5. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak neprevezme tovar, hoci mu predávajúci s nim umožnil nakladať.

4.6. Škoda na tovare, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kúpnu cenu nemusí kupujúci zaplatiť len v prípade, ak škoda bola spôsobená porušením povinnosti predajcu. Omeškaním kupujúceho s prevzatím tovaru vzniká predávajúcemu právo tovar po predchádzajúcom upozornení vhodným spôsobom predať a to potom, čo predávajúci poskytol dodatočnú primeranú lehotu k jeho prevzatiu. To platí aj vtedy, ak je kupujúci v omeškaní s platením, ktorým je odovzdanie tovaru podmienené.

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá, že tovar pri prevzatí nemá vady. 
Najmä zodpovedá za to, že v dobe kedy prevezme tovar kupujúci:

a) má vlastnosti, ktoré boli dohodnuté; a ak chýba takáto dohoda, že tovar má také vlastnosti, ktoré popisuje predávajúci alebo výrobca, alebo ktoré možno očakávať s ohľadom na jeho povahu;
b) sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie je uvedený alebo, ku ktorému je tovar tohto druhu obvykle používaný;
c) je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
d) vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Záruka za akosť

4.7. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na obvyklé použitie alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti tovaru na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť tovaru.

4.8. Záručná doba plynie od odovzdania tovaru kupujúcemu; ak bol tovar podľa zmluvy odoslaný, plynie od dodania tovaru do miesta určenia. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky niekto iný ako predajca, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, ak si kupujúci objednal uvedenie do prevádzky od predajcu spolu s tovarom či najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas kupujúci poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

4.9. Právo zo záruky kupujúci nemá, ak vadu spôsobila, po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, vonkajšia udalosť.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Kupujúci ako spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar v lehote 14 dní, ak ho kúpil cez webovú stránku predávajúceho /dištančne/. Kupujúci musí v takomto prípade vrátiť tovar nezničený, nepoškodený a bez známok používania. Kupujúci si má právo tovar vyskúšať a prehliadnuť podobne ako v „kamennej“ predajni.

5.2. Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy napr. pri hygienickom tovare, ktorý bol dodaný kupujúcemu v uzatvorenom ochrannom obale a kupujúci ho z takéhoto obalu vyňal, ďalej tiež pri tovare, ktorý bol zhotovený na základe požiadaviek kupujúceho.

5.3. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny v lehote štrnásť dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.4. Odstúpiť od zmluvy možno aj vyplnením a odoslaním vzorového formulára uverejnenom na webe predávajúceho a odoslaním na adresu sídla predávajúceho alebo kontaktný email. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.

5.5. Akonáhle kupujúci odstúpi od zmluvy, je povinný tovar vrátiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od samotného odstúpenia od zmluvy. Tovar by mal byť nepoškodený, nepoužívaný a čistý, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré k nemu kupujúci obdržal. Pokiaľ je to možné, tovar by mal byť vrátený v originálnom obale.

5.6. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar či hygienické potreby, možno od zmluvy odstúpiť len v prípade, pokiaľ nie je porušené originálne balenie, poprípade iný hygienický obal chrániaci samotný tovar. To sa týka napr. drogistických výrobkov, kozmetiky apod.

5.7 Odstúpiť od zmluvy nie je možné:

a/ pri tovare, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
b/ pri predaji predaj tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c/ pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d/ pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
e/ pri predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
f/ vo vzťahu k samotnej preprave tovaru, nakoľko je zaisťovaná s ohľadom na určité obdobie.

5.8. V prípade, že kupujúci vráti tovar poškodený, poškriabaný, či s inými známkami opotrebenia, resp. ak došlo k zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku toho, že sa s týmto tovarom nakladalo inak, než je nutné s ním nakladať vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti, predávajúci môže kupujúcemu vrátenú kúpnu cenu tovaru ponížiť o čiastku, ktorá zodpovedá takémuto opotrebeniu. V takýchto prípadoch dôjde k vyčísleniu škody, o ktorú bude vrátená kúpna cena ponížená.

5.9. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, akým prebehla platba. Predajca však nie je povinný vrátiť platby v zmysle predchádzajúcej vety skôr, ako kupujúci tovar vrátil predávajúcemu, poprípade, ak preukáže, že kupujúci tovar odoslal. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim /bod 5.5/.
Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

5.10. Ak je kupujúcim podnikateľ (t.j. nakupuje na IČO), nemá právo vrátiť tovar v lehote 14 dní pri nákupe realizovaného na diaľku /cez webový portál predajcu/.

5.11. Predajca ako retailový predajca nenesie zodpovednosť za ďalší predaj ním ponúkaných produktov a za prípadný ušlý zisk s tým súvisiaci. Odstúpenie od zmluvy predajcom

5.12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade chybného nacenenia tovaru, bližšie popísaného v kapitole 8 VOP.

5.13. Pokiaľ už kupujúci zaplatil kúpnu cenu tovaru alebo jej časť, uvedená čiastka bude kupujúcemu vrátená späť rovnakým spôsobom a to najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po odstúpení od zmluvy predajcom.

6. Sťažnosti alebo ako riešiť spory s predávajúcim

6.1. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na predávajúceho: reklamacie@divinecosmetics..eu. Kupujúci – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. 

6.2 Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

7. Platenie, vrátenie peňazí, fakturačné údaje

7.1. Predajca umožňuje kupujúcemu tieto spôsoby platieb:
a/ online platba platobnou kartou – v momente vytvárania objednávky,
b/ na dobierku - v hotovosti či kartou pri prevzatí tovaru
c/ prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry.
Pokiaľ však kupujúci neuhradí príslušnú kúpnu cenu do 5 dní odo dňa doručenia danej zálohovej faktúry predávajúcemu, predávajúci márnym uplynutím tejto lehoty od zmluvy odstupuje a kúpna zmluva márnym uplynutím tejto lehoty sa zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia Kúpnej zmluvy plnili;

7.2. Do doby úplného zaplatenia kúpnej ceny je tovar stále vo vlastníctve predávajúceho (tzv. výhrada vlastníckeho práva).

7.3. Údaje na faktúre nemožno po odoslaní objednávky meniť.

7.4. K vráteniu dane osobám z tretích krajín pri vývoze tovaru za splnenia podmienok zákona o DPH dochádza bezhotovostne na účet zákazníka, pokiaľ predávajúci nerozhodne o výplate iným spôsobom. Dôvodom preferencie bezhotovostnej platby je nielen legislatíva obmedzujúca platby v hotovosti, ale aj obmedzenie rizika prania špinavých peňazí.

7.5. Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy alebo kupujúcemu majú byť vrátené peňažné prostriedky z iného dôvodu, predávajúci vráti peniaze rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal. Pokiaľ však peniaze nemožno vrátiť rovnakým spôsobom, napríklad z dôvodu exspirácie platobnej karty, hotovostnej platby kuriérovi a pod., výlučne kupujúci zodpovedá za správnosť platobných údajov, ktoré poskytne predávajúcemu k vráteniu finančných prostriedkov. Za správnosť údajov zodpovedá aj v prípade, ak by predávajúci vyhovel kupujúcemu a peniaze vrátil iným spôsobom.

8. Kúpna cena

8.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena"). Všetky ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho sú konečné vrátane DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy a balného. Náklady na dopravu a prípadné balné budú zaúčtované na konci objednávky. Za tovar platí kupujúci cenu, aká je uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase vykonania objednávky.

Individuálne zľavy kupujúcim sú predmetom osobitnej dohody.

8.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

8.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

8.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

8.5. Predávajúci upozorňuje, že môžu nastať prípady, kedy dôjde k chybnému uvedeniu ceny tovaru. Takýmito prípadmi sú najmä, nie však výlučne: 
a/ cena tovaru je na prvý pohľad zjavne nesprávna (napr. sa výrazne odchyľuje od obvyklej ceny tovaru),
b/ cena súvisiacich služieb ako doprava, poistenie predlženej záruky apod., je zjavne nesprávna,
c/ v cene tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic, alebo
d/ zľava na tovare presahuje 50 % bez toho, aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie

8.6. V prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku si predajca vyhradzuje právo zmluvu neuzavrieť, prípadne od takejto zmluvy odstúpiť aj po tom, čo kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci objednávku. O takomto kroku bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať.

8.7. V prípadoch, kedy zľava na tovare dosiahne 80 % a viac, predávajúci odporúča kupujúcemu si overiť, či nedošlo k chybe v nacenení tovaru.

9. Bezpečnosť a ochrana informácií

9.1. Vo veci ochrany a spracovávania údajov kupujúceho zo strany predávajúceho sa použijú zásady ochrany osobných údajov uverejnené na stránke predávajúceho www.divinecosmetics.eu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

9.2. Kupujúci sa zaväzuje chrániť svoje prístupové údaje k zákazníckemu účtu (najmä heslá) a nikomu inému ich nezdieľať. Za zneužitie prihlasovacieho mena alebo hesla niekým iným nenesie predajca zodpovednosť. Kupujúci nesmie používať účet, meno alebo heslo žiadneho iného zákazníka predávajúceho na jeho webovom portále.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

10.2. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

10.3. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná v jeho internom systéme po dobu najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Zákazníkovi poskytne predávajúci prístup k zmluve v odôvodnených prípadoch. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú jasné z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

10.4. Podmienky marketingových kampaní sa riadia konkrétnymi podmienkami danej akcie. Prebiehajúce kampane je možné nájsť na webovej stránke predávajúceho www.divinecosmetics.eu. Pokiaľ konkrétne podmienky neexistujú, riadi sa kampaň týmito VOP.

10.5. Kópiu týchto VOP, vrátane Reklamačného poriadku a daňového dokladu obdrží kupujúci po dokončení jeho nákupu na e-mail, ktorý uviedol v objednávke.

10.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane všetkých ich súčastí sú platné a účinné od 19.02.2024 a rušia prechádzajúce znenie VOP vrátané ich súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle predajcu alebo elektronicky na www.divinecosmetics.eu. Na objednávky vytvorené pred 20.02.2024 sa vzťahujú príslušné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok platných v čase vytvorenia objednávky, ktorých posledná verzia je dostupná na www.divinecosmetics.eu.