1. Základní informace

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) upravují práva a povinnosti
smluvních stran vyplývající ze smlouvy o koupi uzavřené mezi prodávajícím, kterým je
společnost
DINO Slovakia, spol. s r.o., se sídlem Kamenice 5308/15, Pezinok 902 01,
IČO: 36 216 291,
DIČ: 2020049053,
IČ DPH SK2020049053,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III,
oddíl: Sro, vložka číslo: 147577/B,
zodpovědná osoba za provoz obchodu: Dionýz Hudák
(dále také jako „prodávající") a kupujícím – spotřebitelem nebo kupujícím – podnikatelem (dále také jako „kupující"), jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího www.divinecosmetics.eu.

Kontaktní údaje prodávajícího:

e-mail /kontaktní/ : objednavky@divinecosmetics.eu
e-mail /reklamace/ : reklamace@divinecosmetics.eu
telefon: +421 917 641045
adresa pro přijímání písemností: Kamenice 5308/15, Pezinok 902 01, SR
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 1257578080/1111
IBAN: SK63 1111 0000 0012 5757 8080

Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI) SLOVENSKÁ OBCHODNÁ,INŠPEKCIA,
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07
Bratislava Odbor výkonu dozoru ba@soi.sk tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70

Prodávajícím se pro účely těchto VOP rozumí společnost DINO Slovakia, spol. s r.o. jak je definována výše. Kupujícím podle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele nebo podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Podnikatelem se rozumí:

• osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
• osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
• osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
• osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Podnikatelem se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v rámci své podnikatelské

činnosti.

1.1. Nákupem na www.divinecosmetics.eu uzavírá prodávající a kupující kupní smlouvu. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) stanoví obsah této smlouvy.

1.2. Vytvořením objednávky (např. kliknutím na tlačítko, kterým objednávku dokončujete) se pro kupujícího tyto VOP stávají závaznými. Součástí jsou zejména Reklamační řád, Zásady ochrany osobních údajů, Způsoby dopravy, podmínky jednotlivých nabízených služeb a další dokumenty, na které odkazují tyto VOP.

2. Nákup prostřednictvím e-shopu

2.1. Nákup se realizuje na adrese www.divinecosmetics.eu.

2.2. Objednávka je vytvořena v okamžiku kliknutí na tlačítko určené k dokončení objednávky. Do této doby může kupující svoji objednávku v košíku libovolně upravovat, včetně způsobu dopravy a platby.

2.3. Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy prodávající objednávku potvrdí, obvykle do 24 hodin. Potvrzení objednávky obdrží kupující na jeho uvedenou e-mailovou adresu, proto prodávající žádá o překontrolování správnosti zadaných údajů. Přílohou potvrzení objednávky jsou také tyto VOP, Reklamační řád, formulář pro odstoupení od smlouvy.

2.4. Následná změna objednávky je možná pouze po vzájemné dohodě, případně za podmínek stanovených zákonem nebo těmito VOP.

2.5 Kupující je oprávněn zrušit objednávku do okamžiku jejího potvrzení prodávajícím. Tímto ustanovením není dotčeno právo spotřebitele podle § 7 odst. 5 zákona č. 102/2014 Z.z., v souladu s nímž spotřebitel může odstoupit od smlouvy (jestliže byla uzavřena), předmětem které je dodání zboží, a to před začátkem lhůty na odstoupení od smlouvy. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 14 dnů od zrušení objednávky stejným způsobem, jakým spotřebitel použil při své platbě.

2.6 Prodávající se zavazuje vyřídit objednávku nejpozději do 30 dní od uzavření smlouvy, obvykle však objednávku vyřídí do 5 pracovních dnů.

3. Možnosti doručení zboží

3.1. Aktuální způsoby, podmínky a ceny jednotlivých doručení zboží najde kupující na www.divinecosmetics.eu.

3.2. Prodávající doručí kupujícímu vybrané zboží zvoleným způsobem a povinností kupujícího je takové doručení umožnit a zboží převzít. Spolu se zbožím prodávající dodá i další doklady, které se k věci vztahují. Pokud si kupující zvolil dodání na adresu nebo výdejní místo některého z přepravních partnerů, předá prodávající zboží dopravci, který zajistí jeho doručení kupujícímu ním zvoleným způsobem v uvedeném čase.

3.3. O předpokládaném čase a dalších informacích ohledně zvoleného způsobu doručení bude kupující informován prostřednictvím jeho e-mailové adresy, kterou uvedl při objednávce. Předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech dopravců, o čemž bude kupující bezodkladně informován. V případě zásahu vyšší moci nebo výpadku informačního systému prodávající nenesie odpovědnost za zpožděné dodání zboží.

3.4. Při přebírání zboží by si měl kupující zkontrolovat, zda mu byl skutečně doručen takový počet zboží, jaký si objednal. Dále by si měl zkontrolovat, zda balík není již na pohled poškozený, stlačený nebo jinak deformovaný. Pokud bude balík poškozený, má kupující právo nepřevzít zboží, případně zboží převzít a do přeberacího protokolu společně s dopravcem zaznamenat jeho stav. Takový protokol následně společně s popisem vady zásilky zboží odešle e-mailem na adresu reklamacie@divinecosmetics.eu, případně tak může učinit poštou na adresu sídla společnosti.

3.5. Pokud kupující za své zboží zaplatil předem, v některých případech podle obchodních podmínek daného dopravce, bude povinen se v čase doručení zboží prokázat příslušným PIN kódem. Tento PIN kód bude doručený kupujícímu na telefonní číslo, které uvedl objednávce, případně i prostřednictvím jeho e-mailu. V uvedeném případě má zároveň dopravce právo požadovat od kupujícího předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu, plné moci při převzetí zboží jinou osobou než kupujícím, případně na místo PIN kódu si může vyžádat při převzetí podpis kupujícího /splnomocnenej osoby/. Pokud se uvedeným způsobem kupující neprokáže, může dojít k tomu, že kupujícímu zboží nebude vydané.

3.6. Pokud nakupuje kupující jako právnická osoba, bude zboží předáno pouze

1. statutárnímu orgánu právnické osoby,
2. osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.
3.7 Zboží zakoupené fyzickou osobou – podnikatelem, bude předáno pouze po předložení platného průkazu totožnosti.
3.8. V případě, že kupující odmítne zboží převzít při doručování, má náhradní lhůtu na jeho vyzvednutí. Pokud ani v takové dodatečné lhůtě zboží nevyzvedne, dochází automaticky k odstoupení od smlouvy.

4. Reklamace nebo postup při vadném zboží

4.1. Všechny podmínky a postupy týkající se reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto VOP.

4.2. Zboží má vadu, pokud nesplňuje dohodnuté vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění spočívající v dodání jiného zboží a také vada v dokladech nezbytných pro užívání zboží. Právo z vadného plnění vzniká vadou, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se projeví až později.

4.3. Právo z vadného plnění nevzniká, pokud kupující věděl o vadě před převzetím věci, nebo pokud vadu sám způsobil. Pokud jde o zboží prodávané za nižší cenu nebo o použité zboží, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Přechod nebezpečí škody

4.4. Kupující by měl co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci prohlédnout zboží a přesvědčit se o vlastnostech a množství dodaného zboží. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu.

4.5. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Stejný účinek má i nenavzetí zboží, i když mu prodávající umožnil nakládat s ním.

4.6. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na kupujícího nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Kupní cenu nemusí kupující zaplatit pouze v případě, že škoda byla způsobena porušením povinnosti prodávajícího. Omezením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění vhodným způsobem prodat, a to poté, co prodávající poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k jeho převzetí. To platí i v případě, že je kupující v omezení s platbou, kterou je předání zboží podmíněno.

Odpovědnost prodávajícího

Prodávající ručí, že zboží nemá vady při převzetí. Především ručí za to, že v době, kdy převezme zboží kupující:

a) má vlastnosti, které byly dohodnuty; a pokud taková dohoda neexistuje, má zboží vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem, nebo které lze očekávat s ohledem na jeho povahu;
b) je vhodné k účelu, ke kterému se používání zboží určuje nebo ke kterému je zboží obvykle používáno tohoto druhu;
c) má odpovídající množství, rozsah nebo hmotnost; d) vyhovuje právním předpisům.

Záruka za kvalitu

4.7. Prodávající se zavazuje, že zboží bude po určitou dobu vhodné k obvyklému použití nebo že si udrží obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta také na jednotlivou součást zboží.

4.8. Záruční doba běží ode dne předání zboží kupujícímu; pokud bylo zboží podle smlouvy odesláno, běží od dodání zboží na místo určení. Pokud má zakoupené zboží uvedené do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až od dne uvedení zboží do provozu, pokud si kupující objednal uvedení do provozu od prodávajícího současně s dodáním zboží nebo nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a kupující řádně a včas poskytl potřebnou spolupráci k provedení této služby.

4.9. Právo ze záruky kupující nemá, pokud vadu způsobila vnější událost po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující jako spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží do 14 dnů, pokud ho zakoupil prostřednictvím webové stránky prodávajícího /na dálku/. Kupující musí v takovém případě vrátit zboží nepoškozené, nerozbalené a bez známek užívání. Kupující má právo zboží vyzkoušet a prohlédnout podobně jako v klasickém obchodě.

5.2. Kupující jako spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy např. u hygienického zboží, které mu bylo dodáno v uzavřeném ochranném obalu a kupující ho z tohoto obalu vyndal, stejně tak u zboží, které bylo vyrobeno na základě požadavků kupujícího.

5.3. Kupující jako spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo třetí osoba určená kupujícím s výjimkou přepravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud se

a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
b) dodává zboží skládající se z více částí nebo kusů, okamžikem převzetí poslední části nebo posledního kusu,
c) dodává zboží opakovaně během stanoveného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

5.4. Odstoupit od smlouvy lze také vyplněním a odesláním vzorového formuláře zveřejněného na webové stránce prodávajícího a odesláním na adresu sídla prodávajícího nebo kontaktní email. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději poslední den 14denní lhůty.

5.5. Jakmile kupující odstoupí od smlouvy, je povinen vrátit zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od samotného odstoupení od smlouvy. Zboží by mělo být nepoškozené, nepoužité a čisté, včetně veškerého příslušenství, které k němu kupující obdržel. Pokud je to možné, zboží by mělo být vráceno v původním obalu.

5.6. Pokud jde o spotřebitelské zboží nebo hygienické potřeby, může být od smlouvy odstoupeno pouze v případě, že není porušeno originální balení nebo jiný hygienický obal, který chrání samotné zboží. To se týká například drogistických výrobků, kosmetiky a podobně.

5.7. Odstoupit od smlouvy není možné:

a/ u zboží, které podléhá rychlému snížení kvality nebo zkáze,
b/ při prodeji cenných papírů nebo služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a který může nastat během lhůty na odstoupení od smlouvy,
c/ při prodeji zboží vyrobeného podle specifických požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
d/ při prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
e/ při prodeji zboží, které může být svou povahou po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
f/ ve vztahu k samotné přepravě zboží, neboť je zajištěna s ohledem na určité období.

5.8. Pokud kupující vrátí zboží poškozené, poškrábané nebo s jinými známkami opotřebení, nebo pokud došlo ke snížení hodnoty zboží v důsledku toho, že s ním bylo nakládáno jinak, než je nutné vzhledem k jeho povaze a vlastnostem, může prodávající snížit vrácenou kupní cenu o částku odpovídající takovému opotřebení. V takových případech dojde k ocenění škody, která bude odečtena od vrácené kupní ceny.

5.9. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a dalších nákladů a poplatků nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým proběhla platba. Prodávající však není povinen vrátit platby podle předchozí věty dříve, než kupující vrátí zboží prodávajícímu, nebo dokáže, že zboží odeslal. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli další náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím /bod 5.5/.
Dodatečné náklady jsou rozuměny jako rozdíl mezi náklady na doručení, které si spotřebitel zvolil, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

5.10. Pokud je kupujícím podnikatel (tj. nakupuje na IČO), nemá právo vrátit zboží do 14 dnů při nákupu uskutečněném na dálku /přes webový portál prodávajícího/.

5.11. Prodávající jako maloobchodní prodejce nenese odpovědnost za další prodej nabízených produktů a za případný ztracený zisk s tím související. 

Odstoupení od smlouvy prodávajícím

5.12. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání skladových zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel dohodnutého zboží přerušil výrobu nebo provedl zásadní změny, které znemožnily plnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci. Stejně tak může prodávající odstoupit od kupní smlouvy, pokud kupující nevyzvedne zboží do pěti pracovních dní ode dne, kdy byl povinen zboží převzít.

5.13. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu zboží nebo její část, tato částka bude kupujícímu vrácena stejným způsobem do 14 dnů od následujícího dne odstoupení od smlouvy prodávajícím.

6. Reklamace nebo řešení sporů s prodávajícím

6.1. Kupující - spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud nebyl spokojen s tím, jak prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost odmítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne odeslání, má kupující - spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu orgánu alternativního řešení sporů. Kupující - spotřebitel má právo vybrat si orgán alternativního řešení sporů, na který se obrátí. Kontakt na prodávajícího: reklamacie@divinecosmetics.eu. Kupující - spotřebitel postupuje v souladu s § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Alternativní řešení sporů může vyřešit spor mezi kupujícím - spotřebitelem a prodávajícím vzniklý ze smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího.

6.2. Kupující - spotřebitelé mají právo využít online platformu pro řešení sporů (dále jen „RSO“) k řešení svých sporů v jazyce, který si vyberou. Kupující - spotřebitel může využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující - spotřebitel při podání stížnosti na platformu RSO vyplní elektronický formulář. Informace, které poskytne, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může připojit dokumenty ke své stížnosti.

7. Platba, vrácení peněz, fakturační údaje

7.1. Prodávající umožňuje kupujícímu následující způsoby platby:

a/ online platba platební kartou - v okamžiku vytváření objednávky,
b/ na dobírku - v hotovosti nebo kartou při převzetí zboží,
c/ bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury. Pokud však kupující nezaplatí příslušnou kupní cenu do 5 dní od doručení této zálohové faktury prodávajícímu, prodávající od smlouvy odstoupí.

7.2. Do doby úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží vlastnictvím prodávajícího (tzv. vlastnické právo s vyhrazením).

7.3. Údaje na faktuře nelze po odeslání objednávky měnit.

7.4. Při splnění podmínek daně z přidané hodnoty (DPH) dochází k bezhotovostnímu vrácení daně osobám z třetích zemí při vývozu zboží na účet zákazníka, pokud prodávající nerozhodne o jiném způsobu vyplacení. Důvodem preference bezhotovostní platby je nejen legislativa omezená platbami v hotovosti, ale také omezení rizika praní špinavých peněz.

7.5. Pokud kupující odstoupí od smlouvy nebo mu mají být vráceny peněžní prostředky z jiného důvodu, prodávající vrátí peníze stejným způsobem, jakým byly přijaty od kupujícího. Pokud však nelze peníze vrátit stejným způsobem, například z důvodu expirace platební karty, hotovostní platby kurýrovi, atd., výhradně kupující odpovídá za správnost platebních údajů, které prodávajícímu poskytne k vrácení finančních prostředků. Za správnost údajů odpovídá také v případě, že prodávající vyhoví kupujícímu a peníze vrátí jiným způsobem.

8. Kupní cena

8.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou ve smlouvě a/nebo podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena"). Všechny ceny uvedené na internetové stránce prodávajícího jsou konečné včetně DPH. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na dopravu a případné balné, které budou přidány na konci objednávky. Kupující platí za zboží cenu uvedenou na internetové stránce prodávajícího v době provedení objednávky. Individuální slevy pro kupujícího jsou předmětem zvláštní dohody.

8.2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, je den platby považován za den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

8.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží v lhůtě stanovené kupní smlouvou, nejpozději však při převzetí zboží.

8.4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy SR.

8.5. Prodávající upozorňuje, že může nastat chyba v uvedení ceny zboží. Těmito chybami jsou zejména, ale ne výlučně:

a/ cena zboží je na první pohled zjevně nesprávná (např. výrazně se liší od běžné ceny zboží),
b/ cena souvisejících služeb, jako je doprava, pojištění prodloužené záruky atd., je zjevně nesprávná,
c/ v ceně zboží chybí nebo je přebytečně jedna nebo více číslic, nebo
d/ sleva na zboží přesahuje 50 % bez toho, aby zboží bylo součástí speciální marketingové kampaně nebo výprodejové akce.

8.6. V případech uvedených v předchozím odstavci si prodávající vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, případně z takové smlouvy odstoupit i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující objednávku. O takovém kroku prodávající informuje kupujícího okamžitě.

8.7. V případech, kdy sleva na zboží dosáhne 80 % a více, prodávající doporučuje kupujícímu ověřit, zda nedošlo k chybě při ocenění zboží.

9. Bezpečnost a ochrana informací

9.1. Ohledně ochrany a zpracování údajů kupujícího ze strany prodávajícího platí zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na stránce prodávajícího www.divinecosmetics.eu, které jsou nedílnou součástí těchto VOP.

9.2. Kupující se zavazuje chránit své přihlašovací údaje k zákaznickému účtu (zejména hesla) a nikomu jinému je nesdělovat. Prodávající nenese odpovědnost za zneužití uživatelského jména nebo hesla někým jiným. Kupující nesmí používat účet, jméno nebo heslo jiného zákazníka prodávajícího na jeho webovém portále.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušné ustanovení Občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovní prostory  prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů. Dohoda OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této dohody nepoužije.

10.2. Smlouva je uzavírána ve slovenském jazyce. Pokud vznikne potřeba pro kupujícího překladu textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy ve slovenském jazyce.

10.3. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v jeho interním systému po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejvýše však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Prodávající poskytne zákazníkovi přístup k smlouvě v odůvodněných případech. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou jasně uvedeny v těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

10.4. Podmínky marketingových kampaní se řídí konkrétními podmínkami dané akce. Probíhající kampaně lze nalézt na webové stránce prodávajícího www.divinecosmetics.eu. Pokud konkrétní podmínky neexistují, řídí se kampaň těmito VOP.

10.5. Kopii těchto VOP včetně Reklamačního řádu a daňového dokladu obdrží kupující po dokončení jeho nákupu na e-mail, který uvedl v objednávce.

10.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně všech jejich součástí jsou platné a účinné od 19.02.2024 a ruší předchozí znění VOP včetně jejich součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo elektronicky na www.divinecosmetics.eu. Na objednávky vytvořené před 20.02.2024 se vztahují příslušné ustanovení Všeobecných obchodních podmínek platných v době vytvoření objednávky, jejichž poslední verze je dostupná na www.divinecosmetics.eu.