V tomto dokumentu vás rádi informujeme o všech důležitých informacích týkajících se zpracování osobních údajů v provozu internetového obchodu www.divinecosmetics.eu.

Provozovatelem internetového obchodu www.divinecosmetics.eu a současně správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost

DINO Slovakia, spol. s.r.o., Kamenice 5308/15 902 01 Pezinok,
IČO: 36216291,
DIČ: 2020049053,
IČ DPH: SK2020049053
zapsaná v obchodním rejstříku MS soudu Bratislava III
Oddíl: Sro, Vložka číslo: 147577/B

(dále jen "DINO Slovakia").

Níže naleznete odpovědi především na následující otázky.
• Kdo je odpovědný za zpracování osobních údajů?
• K jakému účelu DINO Slovakia zpracovává osobní údaje? • Jaké osobní údaje zpracovává DINO Slovakia a jaká k tomu má oprávnění?
• Odkud DINO Slovakia získává osobní údaje? • Komu dalšímu DINO Slovakia poskytuje osobní údaje?
• Jak se dozvíte, že DINO Slovakia zpracovává vaše osobní údaje, a jaká práva v oblasti ochrany osobních údajů můžete uplatnit?

Společnost DINO Slovakia přistupuje zodpovědně k zpracování osobních údajů a zejména dbá na jejich zabezpečení, vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

1. Kdo je odpovědný za zpracování osobních údajů?
První instancí, na kterou se můžete vždy obrátit, je přímo společnost DINO Slovakia, která je správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti se svým podnikáním, zejména provozem internetového obchodu www.divinecosmetics.eu.

Dodací adresa: DINO Slovakia, spol. s.r.o., Kamenice 5308/15, 902 01 Pezinok
E mail: objednavky@divinecosmetics.eu
Všechny kontaktní údaje naleznete na webových stránkách www.divinecosmetics.eu

2. Má společnost DINO Slovakia odpovědnou osobu?
Ano, společnost DINO Slovakia, spol. s r.o., jmenovala odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů. Odpovědnou osobu můžete kontaktovat na e mailové adrese objednavky@divinecosmetics.eu

3. K jakému účelu DINO Slovakia zpracovává osobní údaje?

3.1 Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnout vám naše služby.
Abychom s vámi mohli uzavřít kupní smlouvu, tedy abyste mohli nakupovat v našem e shopu www.divinecosmetics.eu, potřebujeme bezpodmínečně znát vaše identifikační a kontaktní údaje. Pro tento účel nepotřebujeme váš souhlas se zpracováním těchto osobních údajů; v tomto případě je právním důvodem plnění smlouvy (a případně přijetí opatření před uzavřením smlouvy). Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely dalšího plnění vyplývajícího z námi poskytovaných služeb. Jedná se zejména o případy, kdy dochází k vrácení nebo reklamaci zboží.

3.2 Osobní údaje zpracováváme také pro účely marketingu:
V některých případech potřebujeme váš souhlas k zasílání obchodních informací, například když se zúčastníte marketingové akce a udělíte souhlas se zasíláním obchodních oznámení. Dalším typickým příkladem tohoto zpracování osobních údajů je registrace zákazníka v rámci VIP programu, kdy členům poskytujeme různé výhody a informujeme je o zajímavých akcích a nabídkách. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem splnění marketingových akcí, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. K takovému zpracování není potřeba souhlasu, protože bez zpracování osobních údajů není možné akci naplnit. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu dané marketingové akce.

3.3 Zákazníkům, kterým jsme poskytli naše služby, tedy kteří si zakoupili zboží v e--shopu www.divinecosmetics.eu, můžeme zaslat na jejich e--mail nebo uvedené telefonní číslo obchodní oznámení (například ve formě newsletteru). K tomu nepotřebujeme váš souhlas, protože jde o oprávněný zájem společnosti DINO Slovakia. Tímto způsobem budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu tří let. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, pokud si to nepřejete. Zasílání obchodních oznámení je možné jedním kliknutím na odkaz nacházející se na jeho samotném konci zrušit.

3.4 Za účelem zkvalitnění našich služeb nebo pro případ budoucího sporu nahráváme telefonické hovory v rámci našeho zákaznického centra. Tyto nahrávky jsou uchovávány po dobu šesti měsíců a poté jsou likvidovány. Po stejném čase uchováváme také online chat komunikaci. V případě, že je hovor spojen s kupní smlouvou nebo se jedná o hovor se zákazníkem, který s námi uzavřel kupní smlouvu, nebo během telefonního hovoru došlo k řešení jakéhokoliv sporu mezi volajícím a námi, jsme oprávněni pro případ budoucího sporu uchovat záznam telefonního hovoru po dobu, která je vzhledem k situaci odůvodnitelná.

3.5 Jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, typicky v případě jakéhokoliv sporu. V tomto případě tedy nepotřebujeme k zpracování osobních údajů váš souhlas.

3.6 Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, například jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu.

3.7 Zpracováváme také tzv. soubory cookies, což jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. Za prvé jsou to cookies nezbytné pro zajištění funkčnosti a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě, s použitím těchto cookies není možné vyjádřit nesouhlas). Dále jsou to cookies, které hodnotí některé osobní aspekty týkající se konkrétní fyzické osoby. Doba zpracování je v tomto případě tři roky. Pro účely remarketingu jsou odesílány cookies jiným zpracovatelům s expirační dobou maximálně 540 dní. Pokud dojde k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou odeslané cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zabránění remarketingovým aktivitám zpracovatele je smazání cookies z prohlížeče.

4. Jaké osobní údaje DINO Slovakia zpracovává a k jakému účelu?
Zpracováváme pouze nezbytně potřebné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, IP adresu, adresu trvalého bydliště nebo sídla, případně také doručovací adresu, IČO, DIČ) a kontaktní údaje,
t. j. Váš e--mail a Vaše telefonní číslo. Dále zpracováváme údaje o Vašem provedeném nákupu nebo poskytnutých službách, včetně případné komunikace, zejména pokud jde o reklamace, vrácení zboží nebo uplatňování Vašich práv.

5. K jakému účelu máme oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje?
Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování.

5.1 Ve většině případů je zpracování osobních údajů nutné k uzavření a plnění smlouvy. V tomto případě nepotřebujeme Váš souhlas k zpracování.

5.2 V některých případech provádíme zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu. Patří sem například zasílání obchodních oznámení nebo v případech, kdy společnost DINO Slovakia uplatňuje svůj nárok nebo chrání svá práva a oprávněné zájmy.

5.3 Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která nám byla uložena obecně závaznými právními předpisy.

5.4 V některých případech je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, abychom mohli našim registrovaným zákazníkům poskytnout různé výhody nebo pro potřeby hodnocení kvality našich služeb.

6. Komu dále DINO Slovakia poskytuje osobní údaje?
Společnost DINO Slovakia pečlivě posuzuje, zda je předání osobních údajů jinému příjemci nezbytné, a zejména zda příjemce je schopen zajistit adekvátní ochranu přenesených osobních údajů. K přenosu osobních údajů dochází výhradně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Společnost DINO Slovakia poskytuje osobní údaje:

6.1 poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zajištění převodu finančních prostředků;

6.2 poskytovatelům servisních, poštovních a přepravních služeb;

6.3 některé osobní údaje mohou být na požádání poskytovány příslušným orgánům veřejné moci. Osoby, kterým jsou údaje přenášeny, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat pro jiný účel ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu společnosti DINO Slovakia, s výjimkou zákonného důvodu.

7. Poskytujeme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?
Vaše osobní údaje neposkytujeme do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyla zajištěna dostatečná úroveň ochrany osobních údajů. Přenos osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemáme v úmyslu.

8. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?
V takovém případě se na nás můžete kdykoliv obrátit se žádostí o oznámení podrobností o zpracování osobních údajů, a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům. Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných nebo neopodstatněných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odmítnout.

9. V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?

9.1 Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost DINO Slovakia se žádostí o opravu, pokud údaje, které o Vás společnost DINO Slovakia vede, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální.

9.2 Máte právo na vymazání osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost DINO Slovakia s žádostí, aby Vaše osobní údaje zpracovávané společností DINO Slovakia byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: a/ údaje nejsou potřebné k účelu, pro který byly zpracovávány, b/ jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, c/ údaje nezákonně zpracovávané, d/ údaje se musí vymazat k splnění právní povinnosti, e/ údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

9.3 Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost DINO Slovakia, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů:
a/ popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo
b/ zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte vymazání takových osobních údajů, nebo
c/ budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, ačkoliv již byl splněn účel, pro který společnost DINO Slovakia údaje zpracovávala, nebo
d/ jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem společnosti DINO Slovakia převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

9.4 Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost DINO Slovakia, aby Vám Vaše osobní údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo aby tyto údaje byly přímo přeneseny k jinému správci. K přenosu údajů může dojít pouze v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.

9.5 Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů, můžete kdykoliv odvolat.

9.6 Pokud uplatníte některé z práv týkajících se osobních údajů, má společnost DINO Slovakia právo žádat prokázání Vaší totožnosti. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e--mailové adresy žadatele. Pokud bude žádost podána jinou formou nebo z jiné e--mailové adresy, má společnost DINO Slovakia právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e--mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dní od zaslání ověřovacího e--mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata. Společnost DINO Slovakia si v odůvodněných případech vyhrazuje právo požádat o přesnější ověření totožnosti subjektu údajů, např. prostřednictvím úředně ověřeného podpisu nebo prostřednictvím datové schránky (taková situace může nastat v případě, kdy má společnost DINO Slovakia odůvodněně za to, že o přístup k osobním údajům žádá ne subjekt údajů a mohlo by se tak jednat o únik osobních údajů).

10. Kdy je možné námítat proti zpracování osobních údajů?
Právo námítnout máte zejména v těchto případech:
a) Můžete namítnout proti zpracování osobních údajů, které společnost DINO Slovakia provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, pokud Vám společnost DINO Slovakia neprokáže, že její oprávněný zájem převažuje nad Vašimi zájmy,
b) Můžete namítnout proti zpracování osobních údajů, pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nebudou dále zpracovávány.

11. Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?
Doba zpracování osobních údajů je uvedena u konkrétních účelů zpracování v tomto dokumentu. Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, je dále určena našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. povinnost archivace zákonem stanovených dokumentů. V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání Vašeho souhlasu se zpracováním. V každém případě údaje, které nejsou potřebné k splnění daného účelu nebo na jejichž zpracování nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

12. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že společnost DINO Slovakia při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?
Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud nebyla některá z Vašich otázek výše zodpovězena, můžete se na nás obrátit na výše uvedených kontaktech.