ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit se všemi důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu internetového obchodu www.divinecosmetics.eu

Provozovatelem internetového obchodu www.divinecosmetics.eu a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost

DINO Slovakia, spol. s.r.o.
Kamenice 5308/15
902 01 Pezinok

IČ: 36216291
DIČ: 2020049053
IČ DPH: SK2020049053
zap. v obchod. rejstříku MS soudu Bratislava III
Oddíl: Sro, Vložka číslo: 147577/B

(dále jen "DINO Slovakia").

Níže naleznete odpovědi zejména na následující otázky.

• Na koho se můžete obrátit v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
• Za jakým účelem DINO Slovakia osobní údaje zpracovává?
• Jaké osobní údaje DINO Slovakia zpracovává a jaké k tomu má oprávnění?
• Odkud DINO Slovakia získává osobní údaje?
• Komu dále DINO Slovakia osobní údaje předává?
• Jak se dozvíte, že DINO Slovakia zpracovává Vaše osobní údaje a jaká práva ve věci ochrany osobních údajů můžete uplatnit?

Společnost DINO Slovakia přistupuje zodpovědně ke zpracování osobních údajů a zejména dbá na jejich zabezpečení, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

1. Na koho se můžete obrátit v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na prvním místě se můžete vždy obrátit přímo na společnost DINO Slovakia, která je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním, zejména tedy s provozem internetového obchodu www.divinecosmetics.eu

Doručovací adresa: DINO Slovakia, spol. s.r.o. , Kamenice 5308/15, 902 01 Pezinok
E-mail: divine@divinecosmetics.eu

Všechny kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách www.divinecosmetics.eu

2. Má společnost DINO Slovakia odpovědnou osobu?

Ano, společnost DINO Slovakia, spol. s r.o. jmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů. Odpovědnou osobu můžete kontaktovat na e-mailové adrese divine@divinecosmetics.eu

3. Za jakým účelem DINO Slovakia osobní údaje zpracovává?

3.1 Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše službyAbychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu, tj. abyste mohli nakoupit v našem e-shopu www.divinecosmetics.eu, potřebujeme bezpodmínečně znát Vaše identifikační a kontaktní údaje. Pro tento účel nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním těchto osobních údajů; zákonným důvodem je v tomto případě plnění smlouvy (a případně přijetí opatření před uzavřením smlouvy). Vaše osobní údaje zpracováváme i pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z námi poskytnutých služeb. Zejména se jedná o případy, kdy dochází k vrácení nebo reklamaci zboží.

3.2 Osobní údaje zpracováváme i pro účely marketingu:
V některých případech k zasílání obchodních informací potřebujeme Váš souhlas. když se zúčastníte marketingové akce a při ní udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Dalším typickým příkladem takového zpracování osobních údajů je registrace zákazníka v rámci VIP programu, kdy členům poskytujeme různé výhody a informujeme je o zajímavých akcích a nabídkách. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem splnění marketingových akcí, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atp. K takovému zpracování není potřeba souhlasu, protože bez zpracování osobních údajů není možné akci naplnit. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu dané marketingové akce.

3.3 Zákazníkům, kterým jsme poskytli naše služby, tedy kterým jsme předali na e-shopu www.divinecosmetics.eu zboží, můžeme zaslat na jejich e-mail nebo uvedené telefonní číslo obchodní sdělení (např. ve formě newsletteru). K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, pokud jde o oprávněný Zájem Společnosti DINO Slovakia. Tímto způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu tří let. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, pokud si to nebudete přát. Zasílání obchodních sdělením lze jedním kliknutím na odkaz nacházející se na jeho samotném konci zrušit.

3.4 Za účelem zkvalitňování našich služeb či pro případ budoucího sporu nahráváme telefonické hovory v rámci našeho zákaznického centra. Tyto nahrávky jsou uchovávány po dobu šesti měsíců a poté jsou likvidovány. Po stejnou dobu uchováváme také online chat komunikaci. V případě, že je hovor spojen s kupní smlouvou, resp. se jedná o hovor se zákazníkem, který s námi uzavřel kupní smlouvu, nebo během telefonního hovoru došlo k řešení jakéhokoli sporu mezi volajícím a námi, jsme oprávněni pro případ budoucího sporu uchovat záznam telefonního hovoru po dobu, která je vzhledem k situaci odůvodnitelná.

3.5 Jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, typicky v případě jakéhokoli sporu. V tomto případě tedy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas.

3.6 Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, například. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu.

3.7 Zpracováváme také tzv. Cookies, což jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V první řadě jsou to cookies potřebné k zajištění fungování a analýzy webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. Doba zpracování je v tomto případě tři roky. Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům, a to s expirační dobou maximálně 540 dní. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou odevzdanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení remarketingových aktivit zpracovatelům je smazání cookies z prohlížeče.

4. Jaké osobní údaje DINO Slovakia zpracovává a jaké k tomu má oprávnění?

Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, IP adresu, adresu bydliště nebo sídla, případně také doručovací adresu, IČO, DIČ) a kontaktní údaje, tzn. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo. Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu či o poskytnutých službách, včetně případné komunikace, zejména pokud se týká reklamace, vrácení zboží či uplatnění Vašich práv.

5. Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování.

5.1 Ve většině případů je zpracování osobních údajů potřebných k uzavření a plnění smlouvy. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.

5.2 V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zasílání obchodních sdělení nebo v případech, kdy společnost DINO Slovakia uplatňuje nárok nebo chrání svá práva a své oprávněné zájmy.

5.3 Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy.

5.4 V některých případech je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, abychom svým registrovaným zákazníkům mohli poskytnout různé výhody, nebo pro potřeby hodnocení kvality našich služeb.

6. Komu dále DINO Slovakia předává osobní údaje?

Společnost DINO Slovakia pečlivě zvažuje a posuzuje, zda je předání osobních údajů jinému příjemci nutné, a zejména zda možný příjemce je schopen zajistit adekvátní ochranu přenesených osobních údajů. K přenosu osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Společnost DINO Slovakia předává osobní údaje:

6.1 poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zajištění převodu finančních prostředků;

6.2 poskytovatelem servisních, poštovních a přepravních služeb;

6.3 některé osobní údaje mohou být na požádání předávány příslušným orgánům veřejné moci. Osoby, kterým se údaje přenášejí, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat k jinému účelu a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu společnosti DINO, ledaže k tomu mají zákonný důvod.

7. Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?

Vaše osobní údaje neposkytujeme do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zajištěn dostatečný standard ochrany osobních údajů. Přenos osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemáme v úmyslu.

8. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?

V takovém případě se na nás můžete kdykoli obrátit se žádostí o oznámení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům. Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných nebo neopodstatněných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

9. V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?

9.1 Máte právo na opravu osobních údajů, tzn. můžete se obrátit na společnost DINO Slovakia se žádostí o opravu, pokud údaje, které o Vás společnost DINO Slovakia vede, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální.

9.2 Máte právo na vymazání osobních údajů, tzn. můžete se obrátit na společnost DINO Slovakia se žádostí, aby Vaše osobní údaje zpracovávané společností DINO Slovakia byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů:

a/údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány,
b/pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů,
c/údaje nezákonně zpracované,
d/ údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
e/ údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

9.3 Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tzn. můžete se obrátit na společnost DINO Slovakia, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezené, musí se jednat o jeden z těchto případů:

a/popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo
b/zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte vymazání takových osobních údaj, nebo
c/ budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který společnost DINO Slovakia údaje zpracovávala, nebo
d/ jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem společnosti DINO Slovakia převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

9.4 Máte právo na přenos osobních údajů, tzn. můžete se obrátit na společnost DINO Slovakia, aby Vám Vaše osobní údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údajů může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.

9.5 Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

9.6 Pokud uplatníte některé z práv týkajících se osobních údajů, má společnost DINO Slovakia právo žádat prokázání Vaší totožnosti. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou či z jiné e-mailové adresy, má společnost DINO Slovakia právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání verifikačního e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata. Společnost DINO Slovakia si v odůvodněných případech vyhrazuje právo požádat o přesnější ověření totožnosti subjektu údajů, a to například. prostřednictvím úředně ověřeného podpisu nebo prostřednictvím datové schránky (taková situace může nastat v případě, kdy má společnost DINO Slovakia odůvodněně za to, že o přístup k osobním údajů žádá subjekt údajů a mohlo by se tak jednat o únik osobních údajů).

10. Kdy lze namítat proti zpracování osobních údajů?

Právo namítat máte zejména v těchto případech:

(a) Můžete namítat proti zpracování osobních údajů, které společnost DINO Slovakia provádí na základě svého legitimního zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže Vám společnost DINO Slovakia prokáže, že její oprávněný zájem má přednost před Vašimi zájmy,

(b) Můžete namítat proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

11. Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Doba zpracování osobních údajů je uvedena u konkrétních účelů zpracování v tomto dokumentu. Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je dále dána našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon. povinnost archivace zákonem stanovených dokumentů. V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání Vašeho souhlasu se zpracováním. V každém případě údaje, které nejsou potřebné ke splnění dané účel nebo pro jejichž zpracování nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

12. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že společnost DINO Slovakia při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?

Máte právo obrátit se se stížností na dozorčí orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud nebyl některý z Vašich otázek výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na výše uvedených kontaktech.

Zásady ochrany osobních údajů si můžete stáhnout ZDE