V rámci tohto dokumentu si Vás dovoľujeme oboznámiť so všetkými dôležitými informáciami, ktoré
sa týkajú spracovania osobných údajov pri prevádzke internetového obchodu www.divinecosmetics.eu
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.divinecosmetics.eu a zároveň správcom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť

DINO Slovakia, spol. s.r.o.
Kamenice 5308/15
902 01 Pezinok
IČO: 36216291
DIČ: 2020049053
IČ DPH: SK2020049053
zap. v obchod. registri MS súdu Bratislava III
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 147577/B
(ďalej len "DINO Slovakia“).

Nižšie nájdete odpovede najmä na nasledujúce otázky.

• Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracovaním osobných údajov?
• Za akým účelom DINO Slovakia osobné údaje spracúva?
• Aké osobné údaje DINO Slovakia spracováva a aké k tomu má oprávnenie?
• Odkiaľ DINO Slovakia získava osobné údaje?
• Komu ďalej DINO Slovakia osobné údaje odovzdáva?
• Ako sa dozviete, že DINO Slovakia spracováva Vaše osobné údaje a aké práva vo veci ochrany
osobných údajov môžete uplatniť?

Spoločnosť DINO Slovakia pristupuje zodpovedne k spracovaniu osobných údajov a najmä dbá na
ich zabezpečenie, to všetko v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1. Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracovaním osobných údajov?
Na prvom mieste sa môžete vždy obrátiť priamo na spoločnosť DINO Slovakia, ktorá je správcom
osobných údajov, ktoré spracováva v súvislosti so svojím podnikaním, najmä teda s prevádzkou
internetového obchodu www.divinecosmetics.eu

Doručovacia adresa: DINO Slovakia, spol. s.r.o. , Kamenice 5308/15, 902 01 Pezinok
E-mail: objednavky@divinecosmetics.eu
Všetky kontaktné údaje nájdete na internetových stránkach www.divinecosmetics.eu

2. Má spoločnosť DINO Slovakia zodpovednú osobu?
Áno, spoločnosť DINO Slovakia, spol. s r.o. menoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných
údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na e-mailovej adrese
objednavky@divinecosmetics.eu

3. Za akým účelom DINO Slovakia osobné údaje spracúva?
3.1 Osobné údaje spracovávame za tým účelom, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby.
Aby sme s Vami mohli uzatvoriť kúpnu zmluvu, t. j., aby ste mohli nakúpiť v našom e-shope
www.divinecosmetics.eu, potrebujeme bezpodmienečne poznať Vaše identifikačné a kontaktné
údaje. Pre tento účel nepotrebujeme Váš súhlas so spracovaním týchto osobných údajov; zákonným
dôvodom je v tomto prípade plnenie zmluvy (a prípadne prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy).
Vaše osobné údaje spracovávame aj pre potreby ďalšieho plnenia vyplývajúceho z nami poskytnutých
služieb. Najmä sa jedná o prípady, keď dochádza k vráteniu alebo reklamácie tovaru.

3.2 Osobné údaje spracovávame aj na účely marketingu:
V niektorých prípadoch na zasielanie obchodných informácií potrebujeme Váš súhlas, napr. keď sa
zúčastníte marketingovej akcie a pri nej udelíte súhlas so zasielaním obchodných oznámení. Ďalším
typickým príkladom takéhoto spracovania osobných údajov je registrácia zákazníka v rámci VIP
programu, kedy členom poskytujeme rôzne výhody a informujeme ich o zaujímavých akciách a
ponukách. Vaše osobné údaje spracovávame tiež za účelom splnenia marketingových akcií,
vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry atď. K takémuto spracovaniu nie je potreba
súhlas, pretože bez spracovania osobných údajov nie je možné akciu naplniť. Osobné údaje budú
spracovávané len po dobu danej marketingovej akcie.

3.3 Zákazníkom, ktorým sme poskytli naše služby, teda ktorým sme odovzdali na e-shope
www.divinecosmetics.eu tovar, môžeme zaslať na ich e-mail alebo uvedené telefónne číslo obchodné
oznámenie (napr. vo forme newsletteru). K tomu nepotrebujeme Váš súhlas, keď ide o oprávnený
Záujem Spoločnosti DINO Slovakia. Takýmto spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať po
dobu troch rokov. Samozrejme však nechceme nikoho obťažovať, ak si to nebudete želať. Zasielanie
obchodných oznámením je možné jedným kliknutím na odkaz nachádzajúci sa na jeho samotnom
konci zrušiť.

3.4 Za účelom skvalitňovania našich služieb či pre prípad budúceho sporu nahrávame telefonické
hovory v rámci nášho zákazníckeho centra. Tieto nahrávky sú uchovávané po dobu šiestich mesiacov
a potom sú likvidované. Po rovnakom čase uchovávame tiež online chat komunikáciu. V prípade, že
je hovor spojený s kúpnou zmluvou, resp. sa jedná o hovor so zákazníkom, ktorý s nami uzavrel
kúpnu zmluvu, alebo počas telefónneho hovoru došlo k riešeniu akéhokoľvek sporu medzi volajúcim
a nami, sme oprávnení pre prípad budúceho sporu uchovať záznam telefónneho hovoru po dobu,
ktorá je vzhľadom na situáciu odôvodniteľná.

3.5 Sme oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje za účelom ochrany našich práv a oprávnených
záujmov, typicky v prípade akéhokoľvek sporu. V tomto prípade teda nepotrebujeme na spracovanie
osobných údajov Váš súhlas.

3.6 Spracovanie niektorých osobných údajov nám ukladá priamo zákon, napr. sme povinní uchovávať
daňové doklady po zákonom stanovenú dobu.

3.7 Spracovávame taktiež tzv. Cookies, čo sú krátke textové súbory generované webovým serverom
a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies
potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej
komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno
vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku
konkrétnej fyzickej osobe. Doba spracovania je v tomto prípade tri roky. Na účely re-marketingu sú
odovzdávané cookies iným spracovateľom, a to s expiračnou dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k
odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u
spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí
expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie remarketingových aktivít spracovateľom je
zmazanie cookies z prehliadača.

4. Aké osobné údaje DINO Slovakia spracováva a aké k tomu má oprávnenie?
Spracovávame iba nevyhnutne potrebné základné údaje, a to identifikačné údaje (meno a priezvisko,
IP adresu, adresu bydliska alebo sídla, prípadne tiež doručovaciu adresu, IČO, DIČ) a kontaktné
údaje, t. j. Váš e-mail a Vaše telefónne číslo. Ďalej spracovávame údaje o Vami vykonanom nákupe či
o poskytnutých službách, vrátane prípadnej komunikácie, najmä ak sa týka reklamácia, vrátenie
tovaru či uplatňovanie Vašich práv.

5. Aká máme oprávnenie k tomu, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje?
Spracovanie osobných údajov vykonávame vždy na základe jedného zo zákonných dôvodov pre
každý účel spracovania.

5.1 Vo väčšine prípadov je spracovanie osobných údajov potrebných na uzatvorenie a plnenie zmluvy.
V tomto prípade nepotrebujeme na spracovanie Váš súhlas.

5.2 V niektorých prípadoch vykonávame spracovanie osobných údajov z titulu nášho oprávneného
záujmu. Jedná sa napríklad o zasielanie obchodných oznámení alebo v prípadoch, kedy spoločnosť
DINO Slovakia si uplatňuje nárok alebo chránia svoje práva a svoje oprávnené záujmy.

5.3 Ďalším zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je zákonná povinnosť, ktorá je nám
uložená všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.4 V niektorých prípadoch je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlasu, aby sme
svojim registrovaným zákazníkom mohli poskytnúť rôzne výhody, alebo pre potreby hodnotenia
kvality našich služieb.

6. Komu ďalej DINO Slovakia odovzdáva osobné údaje?
Spoločnosť DINO Slovakia starostlivo zvažuje a posudzuje, či je odovzdanie osobné údajov inému
príjemcovi nutné, a najmä či možný príjemca je schopný zaistiť adekvátnu ochranu prenesených
osobných údajov. K prenosu osobných údajov dochádza výlučne na základe písomne uzatvorenej
zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Spoločnosť DINO Slovakia odovzdáva osobné údaje:

6.1 poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb na účel zabezpečenia prevodu
finančných prostriedkov;

6.2 poskytovateľom servisných, poštových a prepravných služieb;

6.3 niektoré osobné údaje môžu byť na požiadanie odovzdávané príslušným orgánom verejnej moci.
Osoby, ktorým sa údaje prenášajú, nie sú oprávnené tieto údaje spracovávať na iný účel a ani ich
odovzdávať akékoľvek ďalšej osobe bez súhlasu alebo pokynu spoločnosti DINO Slovakia, ibaže na
to majú zákonný dôvod.

7. Odovzdávame Vaše údaje do inej krajiny mimo Európskej únie?
Vaše osobné údaje neposkytujeme do krajiny mimo Európskej únie (respektíve mimo štátov EHP,
t. j. Európskeho hospodárskeho priestoru), v ktorej by nebol zabezpečený dostatočný štandard ochrany
osobných údajov. Prenos osobných údajov za hranice Európskej únie ani nemáme v úmysle.

8. Zaujíma Vás, aké osobné údaje spracovávame o Vašej osobe?
V takom prípade sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o oznámenie podrobností o
spracovaní osobných údajov a my Vám bezplatne poskytneme podrobné informácie, prípadne Vám
poskytneme kópiu spracúvaných údajov. Jedná sa o Vaše právo na prístup k osobným údajom.
Musíme Vás však upozorniť, že v prípade opakovaných, alebo neopodstatnených žiadostí sme
oprávnení požadovať za poskytnutie informácií úhradu nákladov s tým spojených alebo poskytnutie
informácie odoprieť.

9. V akých ďalších záležitostiach sa na nás môžete obrátiť?
9.1 Máte právo na opravu osobných údajov, t. j. môžete sa obrátiť na spoločnosť DINO Slovakia so
žiadosťou o opravu, ak údaje, ktoré o Vás spoločnosť DINO Slovakia vedie, sú nepresné, neúplné,
alebo neaktuálne.

9.2 Máte právo na vymazanie osobných údajov, t. j. môžete sa obrátiť na spoločnosť DINO Slovakia
so žiadosťou, aby Vaše osobné údaje spracúvané spoločnosťou DINO Slovakia boli vymazané. Aby
mohli údaje byť vymazané, musí sa jednať o jeden z týchto prípadov:
a/údaje nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané,
b/ak ste odvolal/a súhlas so spracovaním údajov,
c/údaje nezákonne spracované,
d/ údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti,
e/ údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

9.3 Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, t. j. môžete sa obrátiť na spoločnosť
DINO Slovakia, aby obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov. Aby mohlo spracovanie údajov
byť obmedzené, musí sa jednať o jeden z týchto prípadov:
a/popierate presnosť vašich osobných údajov, alebo
b/spracovanie údajov je protiprávne, ale odmietate vymazanie takýchto osobných údaj, alebo
c/ budete požadovať spracovanie osobných údajov pre potreby uplatnenie Vašich nárokov, hoci už
bol splnený účel, pre ktorý spoločnosť DINO Slovakia údaje spracovávala, alebo
d/ ste vzniesol/a námietku proti spracovaniu a zatiaľ nebolo overené, či oprávnený záujem spoločnosti
DINO Slovakia prevažuje nad Vašimi oprávnenými záujmami.

9.4 Máte právo na prenos osobných údajov, t.j. môžete sa obrátiť na spoločnosť DINO Slovakia, aby
Vám Vaše osobné údaje boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte, alebo aby tieto údaje boli rovno prenesené k inému správcovi. K prenosu údajov môže dôjsť
jedine v prípade, že spracovanie je založené na uzatvorenej zmluve alebo na Vašom súhlase a zároveň
sa jedná o automatizované spracovanie.

9.5 Súhlas, ktorý ste udelil/a so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

9.6 Ak uplatníte niektoré z práv týkajúcich sa osobných údajov, má spoločnosť DINO Slovakia právo
žiadať preukázanie Vašej totožnosti. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z emailovej
adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má
spoločnosť DINO Slovakia právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací email.
V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného emailu,
nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv prijatá. Spoločnosť DINO Slovakia si v odôvodnených
prípadoch vyhradzuje právo požiadať o presnejšie overenie totožnosti subjektu údajov, a to napr.
prostredníctvom úradne overeného podpisu alebo prostredníctvom dátovej schránky (taká situácia
môže nastať v prípade, keď má spoločnosť DINO Slovakia odôvodnene za to, že o prístup k osobným
údajov žiada nie subjekt údajov a mohlo by sa tak jednať o únik osobných údajov).

10. Kedy je možné namietať proti spracovaniu osobných údajov?
Právo namietať máte najmä v týchto prípadoch:
(a) Môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spoločnosť DINO Slovakia vykonáva
na základe svojho legitímneho záujmu. V takom prípade Vaše osobné údaje nebudú ďalej
spracovávané, ibaže Vám spoločnosť DINO Slovakia preukáže, že jej oprávnený záujem má prednosť
pred Vašimi záujmami,
(b) Môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov, a to v prípade, že vaše osobné údaje
spracovávame na účely priameho marketingu. V takom prípade už Vaše osobné údaje nebudú ďalej
spracovávané.

11. Ako dlho budeme spracovávať Vaše osobné údaje?
Doba spracovania osobných údajov je uvedená u konkrétnych účelov spracovania v tomto
dokumente. Doba, po ktorú budeme spracovávať Vaše osobné údaje je ďalej daná našimi
povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli a ďalšími povinnosťami, ktoré
nám ukladá zákon, napr. povinnosť archivácie zákonom stanovených dokumentov. V niektorých
prípadoch je doba spracovania osobných údajov závislá na trvaní Vášho súhlasu so spracovaním. V
každom prípade údaje, ktoré nie sú potrebné na splnenie danej účel alebo na ktorých spracovanie
nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

12. Ako môžete postupovať v prípade, že sa domnievate, že spoločnosť DINO Slovakia pri
spracovaní Vašich osobných údajov postupuje nezákonne?
Máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ak nebol niektorý z Vašich otázok vyššie zodpovedaný, môžete sa na nás obrátiť na vyššie
uvedených kontaktoch.